Prawnik Poznań

Strona główna
W górę

 

Kodeks pracy

 

punktor

 Dział pierwszy. Przepisy ogólne

punktor

Rozdział I. Przepisy wstępne

punktor

Rozdział II. Podstawowe zasady prawa pracy

punktor

Rozdział IIa. Równe traktowanie w zatrudnieniu

punktor

Rozdział IIb. Nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy

punktor

Dział drugi. Stosunek pracy

punktor

Rozdział I. Przepisy ogólne

punktor

Rozdział II. Umowa o pracę

punktor

Oddział 1. Zawarcie umowy o pracę

punktor

Oddział 2. Przepisy ogólne o rozwiązaniu umowy o pracę

punktor

Oddział 3. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem

punktor

Oddział 4. Uprawnienia pracownika w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę

punktor

Oddział 5. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

punktor

Oddział 6. Uprawnienia pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia

punktor

Oddział 6a. Uprawnienia pracodawcy w razie nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia

punktor

Oddział 7. Wygaśnięcie umowy o pracę

punktor

Rozdział IIa. Warunki zatrudnienia pracowników skierowanych do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z państwa będącego członkiem Unii Europejskiej

punktor

Rozdział III. Stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę

punktor

Oddział 1. Stosunek pracy na podstawie powołania

punktor

Oddział 2. Stosunek pracy na podstawie wyboru

punktor

Oddział 3. Stosunek pracy na podstawie mianowania

punktor

Oddział 4. Stosunek pracy na podstawie spółdzielczej umowy o pracę

punktor

Dział trzeci. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia

punktor

Rozdział I. Ustalanie wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą

punktor

Rozdział Ia. Wynagrodzenie za pracę

punktor

Rozdział II. Ochrona wynagrodzenia za pracę

punktor

Rozdział III. Świadczenia przysługujące w okresie czasowej niezdolności do pracy

punktor

Rozdział IIIa. Odprawa rentowa lub emerytalna

punktor

Rozdział IV. Odprawa pośmiertna

punktor

Dział czwarty. Obowiązki pracodawcy i pracownika

punktor

Rozdział I. Obowiązki pracodawcy

punktor

Rozdział II. Obowiązki pracownika

punktor

Rozdział IIa. Zakaz konkurencji

punktor

Rozdział III. Kwalifikacje zawodowe pracowników

punktor

Rozdział IV. Regulamin pracy

punktor

Rozdział V. Nagrody i wyróżnienia

punktor

Rozdział VI. Odpowiedzialność porządkowa pracowników

punktor

Dział piąty. Odpowiedzialność materialna pracowników

punktor

Rozdział I. Odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy

punktor

Rozdział II. Odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi

punktor

Dział szósty. Czas pracy

punktor

Rozdział I. Przepisy ogólne

punktor

Rozdział II. Normy i ogólny wymiar czasu pracy

punktor

Rozdział III. Okresy odpoczynku

punktor

Rozdział IV. Systemy i rozkłady czasu pracy

punktor

Rozdział V. Praca w godzinach nadliczbowych

punktor

Rozdział VI. Praca w porze nocnej

punktor

Rozdział VII. Praca w niedziele i święta

punktor

Dział siódmy. Urlopy pracownicze

punktor

Rozdział I. Urlopy wypoczynkowe

punktor

Rozdział II. Urlopy bezpłatne

punktor

Dział ósmy. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem

punktor

Dział dziewiąty. Zatrudnianie młodocianych

punktor

Rozdział I. Przepisy ogólne

punktor

Rozdział II. Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę w celu przygotowania zawodowego

punktor

Rozdział III. Dokształcanie

punktor

Rozdział IIIa. Zatrudnianie młodocianych w innym celu niż przygotowanie zawodowe

punktor

Rozdział IV. Szczególna ochrona zdrowia

punktor

Rozdział V. Urlopy wypoczynkowe

punktor

Rozdział VI. Rzemieślnicze przygotowanie zawodowe

punktor

Dział dziesiąty. Bezpieczeństwo i higiena pracy

punktor

Rozdział I. Podstawowe obowiązki pracodawcy

punktor

Rozdział II. Prawa i obowiązki pracownika

punktor

Rozdział III. Obiekty budowlane i pomieszczenia pracy

punktor

Rozdział IV. Maszyny i inne urządzenia techniczne

punktor

Rozdział V. Czynniki oraz procesy pracy stwarzające szczególne zagrożenie dla zdrowia lub życia

punktor

Rozdział VI. Profilaktyczna ochrona zdrowia

punktor

Rozdział VII. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe

punktor

Rozdział VIII. Szkolenie

punktor

Rozdział IX. Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze

punktor

Rozdział X. Służba bezpieczeństwa i higieny pracy

punktor

Rozdział XI. Konsultacje w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz komisja bezpieczeństwa i higieny pracy

punktor

Rozdział XII. Obowiązki organów sprawujących nadzór nad przedsiębiorstwami lub innymi jednostkami organizacyjnymi państwowymi albo samorządowymi

punktor

Rozdział XIII. Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące wykonywania prac w różnych gałęziach pracy

punktor

Dział jedenasty. Układy zbiorowe pracy

punktor

Rozdział I. Przepisy ogólne

punktor

Rozdział II. Ponadzakładowy układ zbiorowy pracy

punktor

Rozdział III. Zakładowy układ zbiorowy pracy

punktor

Dział dwunasty. Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy

punktor

Rozdział I. Przepisy ogólne

punktor

Rozdział II. Postępowanie pojednawcze

punktor

Rozdział III. Sądy pracy

punktor

Dział trzynasty. Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika

punktor

Dział czternasty. Przedawnienie roszczeń

punktor

Dział piętnasty. Przepisy końcowe

Aby uzyskać więcej informacji skontaktuj się z Kancelarią Prawną (Poznań)

tel. (061) 86-888-48

 

PRAKTYKI STUDENCKIE

 

RADCA PRAWNY

 FORUM  PRAWNE

      Linki sponsorowane

ADWOKAT

Procesy Sądowe

Windykacja  
www.adwokat.poznan.pl

 

DORADCA PODATKOWY

ul. Grunwaldzka 38A/6
tel. (061) 86-888-48
www.ksiegowa-poznan.pl

 

RADCA PRAWNY

Obsługa prawna firm

tel. 503-300-503
matysiak-radcaprawny.pl

 

WINDYKACJA

Zakładanie spółek

Rejestracja w KRS
www.matysiak-kancelaria.pl

 

Pobierz bezpłatny INFROMATOR Jak założyć spółkę z o.o.? Procedura, dokumenty, formularze, koszty.

 


Strona główna | PRAWNIK ONLINE | WZORY | KODEKSY | USTAWY | ORZECZNICTWO | ADRESY | INFORMATORY | APLIKACJE | KOSZTY | ODSETKI | SŁOWNIK | FAQ | REGULAMIN | LINKI

Prawnik, prawnik24Prawnik, prawnik24Prawnik, prawnik24Prawnik, prawnik24Prawnik, prawnik24Prawnik, prawnik24

prawnik24, prawnik

 

 

Copyright © 2002 PRAWNIK24 - prawo po Twojej stronie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Prawnik: ostatnia modyfikacja: niedziela, 26 września 2010.